.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

czwartek

Znak Polski Walczącej chroniony przez ustawę


USTAWA
z dnia 10 czerwca 2014 r.

o ochronie Znaku Polski Walczącej


Art. 1.
1. Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Znakiem Polski Walczącej jest symbol w kształcie kotwicy składającej się z połączonych ze sobą liter „P” i „W”, w taki sposób, że litera „P” umieszczona jest nad środkiem litery „W”.

Art. 2.
Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.
1. Kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny.
2. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 486 i 579).

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                                                                                                                                    MARSZAŁEKSEJMU


                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        / – / Ewa Kopacz

Brak komentarzy: